Grawitzov tumor (renálny karcinóm): všetko čo potrebujete vedieť!

13. septembra 2022, 5:45

Karcinóm obličky (predtým označovaný ako Grawitzov tumor alebo hypernefróm) je primárny malígny adenokarcinóm z epitelu renálnych (obličkových) tubulov a patrí medzi najčastejšie malígne nádory obličiek.

Obsah

 1. Epidemiológia
 2. Rizikové faktory
 3. Príznaky
  1. Paraneoplastický syndróm
 4. Ako karcinómy obličiek vyzerajú?
 5. Súvisiace ochorenia
 6. Diagnostika
  1. Diferenciálna diagnostika
 7. Liečba a prognóza
 8. Čo si z článku odniesť?

Nejedná sa o jeden nádor, ale o skupinu nádorov podobného typu.

Grawitzov tumor najčastejšie postihuje pacientov vo veku 50 - 70 rokov a jeho hlavným príznakom je makroskopická hematúria (okom viditeľná krv v moči), ktorá sa vyskytuje u približne 60% pacientov.  

Na zobrazovacích metódach má tento druh nádorov obličiek rôznorodý vzhľad. Môže vyzerať ako homogénny solídny nádor, alebo v ňom môžu byť nekrotické či cystické zmeny a niekedy býva prekrvácaný.

Epidemiológia

Adenokarcinómy epitelu obličkových kanálikov (Grawitzove tumory) sa najčastejšie vyskytujú u pacientov vo veku 50 - 70 rokov, pričom častejšie sú postihnutí muži (približne v pomere 2:1).

Adenokarcinóm obličky patrí medzi 8. najčastejšií nádor u dospelých a predstavuje 2% všetkých malígnych druhov rakoviny. Čo sa týka malígnych nádorov obličiek u dospelých, tak 80 - 90% z nich patrí medzi karcinómy (1).

Rizikové faktory

Medzi faktory, ktoré zvyšujú riziko karcinómov obličiek, okrem iných, patria:

 • fajčenie
 • obezita
 • dialýza
 • liečba cyklofosfamidom (chemoterapeutikum)
 • hypertenzia (vysoký krvný tlak)
 • transplantácia obličky

Príznaky

Medzi najčastejšie príznaky rakoviny obličiek patria:

 • makro- hematúria (vyskytuje sa až u 60% pacientov)
 • bolesť alebo tlak v boku či v chrbte (vyskytuje sa až u 40% pacientov)
 • hmatateľná rezistencia na boku pod rebrami (vyskytuje sa u 30 - 40% pacientov)

Všetky tri vyššie uvedené príznaky sa súčasne však vyskytujú len u 10 - 15% pacientov a často sa ochorenie zistí pri CT vyšetrení (vyšetrenie na počítačovej tomografii) náhodne, najčastejšie pri zisťovaní príčiny hematúrie (prítomnosti krvi v moči).

Vo viac ako polovici prípadov sa renálny karcinóm zachytí náhodne pri vyšetreniach vykonávaných z iných dôvodov.

Paraneoplastický syndróm

U približne 25% pacientov s nádormi obličiek sa vyskytuje paraneoplastický syndróm. Ide o ochorenie a príznaky, ktoré sú spôsobené nádorovým ochorením alebo v priamej súvislosti s ním.

Medzi najčastejšie paraneoplastické syndrómy u obličkových karcinómov patrí (2):

 • hyperkalcémia (vysoký vápnik v krvi) (u 20% pacientov)
 • hypertenzia (vysoký krvný tlak) (u 20% pacientov)
 • polycytémia (kvôli abnormálne vysokej sekrécii hormónu erytropoetínu) (u približne 5% pacientov)
 • Staufferův syndróm (dysfunkcie pečene, ktorá nesúvisí s metastázami)
 • limbická encefalitída
 • testikulárna feminizácia (syndróm úplnej androgénnej rezistencie)

Ako karcinómy obličiek vyzerajú?

Mikroskopicky je adenokarcinóm obličky nádorom z epitelu obličkových tubulov a vyskytuje sa v celej rade rôznych histologických variantov, medzi ktoré patrí napríklad (34): 

 • svetlobunkový renálny karcinóm (tiež renálny karcinóm z jasných buniek) (70 - 80%): tento nádor vychádza z buniek epitelu proximálnych tubulov a sú pre neho charakteristické veľké bunky so svetlou cytoplazmou. Sú bohato vaskularizované (zásobené krvou) 
 • papilárny renálny karcinóm (13 - 20%): tento nádor vychádza z buniek epitelu distálnych tubulov obličiek a môže byť multifokálny (vyskytovať sa na niekoľkých miestach súčasne) a bilaterálne (vyskytnúť sa na oboch obličkách súčasne). Tento nádor sa najčastejšie vyskytuje aj u dialyzovaných pacientov. 
 • chromofobny renálny karcinóm (5%): vychádza z interkalárnych buniek zberného kanálika obličky 
 • tubulocystický renálny karcinóm (menej ako 1%): tento nádor je veľmi vzácny, ale má najhoršiu prognózu a často postihuje mladších pacientov 

Súvisiace ochorenia

V niektorých prípadoch môže karcinóm obličky súvisieť s nasledujúcimi ochoreniami a stavmi:

 • syndróm von Hippel-Lindau (von Hippel-Lindauova choroba): pacienti s týmto syndrómom majú vyššie riziko vzniku obojstrannej rakoviny obličiek, najmä svetlobunkového karcinómu 
 • tuberózna skleróza
 • geneticky podmienené syndrómy, ktoré sú rizikovým faktorom pre nádory obličiek

Renálny karcinóm najčastejšie metastázuje do pľúc, kostí, lymfatických uzlín, pečene, nadobličiek a mozgu (4).  

Diagnostika

Diagnostika nádorov obličiek spočíva najmä v zobrazovacích metódach a biopsii.

Zo zobrazovacích metód sa v diagnostike adenokarcinómov obličiek uplatňujú najmä ultrazvuk, CT vyšetrenie a magnetická rezonancia.

Nález rakoviny obličiek je často náhodný (napríklad pri bežnom ultrazvukovom vyšetrení brucha alebo pri CT vyšetrení vylučovacieho traktu pri zisťovaní príčin hematúrie).

K potvrdeniu diagnózy rakoviny obličiek je nutné vykonať histologické vyšetrenie vzorky nádorového tkaniva, ku ktorej odberu sa využíva biopsia obličky. 

Diferenciálna diagnostika

Nie všetky nádory obličiek sú zhubné.

Medzi benígne nádory obličiek patrí napríklad obličkový adenóm alebo onkocytóm, angiomyolipom alebo cysty v obličkách.   

Liečba a prognóza

Najčastejším spôsobom liečby rakoviny obličiek je radikálna nefrektómia, teda odstránenie celej obličky.

V niektorých prípadoch je možná aj parciálna resekcia obličky (teda odstránenie časti obličky, v ktorej sa nádor nachádza a ponechanie zvyšku obličky v tele). Parciálna resekcia obličky sa používa najmä u papilárnych renálnych karcinómov.

Radikálna nefroktómia sa vykonáva laparoskopicky alebo otvorením dutiny brušnej (laparotómiou).

U niektorých pacientov je možné využiť aj ďalšie metódy liečby, ako sú rádiofrekvenčná ablácia alebo kryoablácia (zničenie nádorového tkaniva rádioaktívnym žiarením alebo zmrazením).

Prognóza renálneho karcinómu závisí na histologickom podtype a tiež na štádiu ochorenia.

Najlepšiu prognózu má papilárny renálny karcinóm (pravdepodobnosť päťročného prežitia je 90%) a svetlobunkový karcinóm (pravdepodobnosť päťročného prežitia je 70%).

Prognosticky najhorší je tubulocystický renálny karcinóm.

Z hľadiska prognózy nádorov obličiek je obrovský rozdiel medzi tumormi v štádiu I a štádiu IV:

 • štádium I: pravdepodobnosť päťročného prežitia je 90% 
 • štádium II : pravdepodobnosť päťročného prežitia je 50%
 • štádium III : pravdepodobnosť päťročného prežitia je 30%
 • štádium IV : pravdepodobnosť päťročného prežitia je 5%

Približne jedna tretina novo diagnostikovaných nádorov obličiek má už pri záchytu vzdialené metastázy.

Čo si z článku odniesť?

Grawitzův tumor je viac používaný názov pre adenokarcinómy obličky. Dnes je tento termín už zastaraný a tieto zhubné nádory obličiek súhrnne označujeme ako karcinóm obličky alebo obličkový karcinóm.

Hlavnými príznakmi nádorov obličiek sú hematúria (prítomnosť krvi v moči), bolesť boku alebo chrbta a v niektorých prípadoch aj hmatateľná rezistencia v mieste nádoru.

Príčin nádorov obličiek je celá rada a medzi hlavné rizikové faktory patrí fajčenie, obezita, dialýza a vysoký krvný tlak.

Liečba zhubných nádorov obličiek spočíva v odstránení nádoru. Najčastejšie sa robí totálna nefrektómia (odstránenie celej postihnutej obličky), v niektorých prípadoch je možné časť obličky zachovať, a potom hovoríme o parciálnej nefrektómii.

Medzi ďalšie spôsoby liečby obličkových karcinómov patrí chemoterapia, rádioterapia alebo biologická (imunomodulačná) liečba.

Ak zistíte prítomnosť krvi v moči, je nutné čo najrýchlejšie vyhľadať lekársku pomoc.

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Radiopaedia.org

Zdroje obrázkov:

Canva.com

Dátum vydania: 13. septembra 2022, 5:45
Dátum plánovanej revízie: 13. septembra 2024, 5:45
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií