Otrava krvi: príznaky a liečba

7. júna 2021, 7:45

Otrava krvi je ťažká infekcia, ktorá vzniká v prípade preniknutia baktérií do krvného obehu. Napriek svojmu názvu nemá táto infekcia nič spoločné s otravou v pravom slova zmysle a otrava krvi je len "ľudové" označenie pre bakteriémiu alebo sepsu.

Obsah

 1. Čo spôsobuje otravu krvi?
 2. Kto má najvyššie riziko otravy krvi?
 3. Príznaky
 4. Diagnostika otravy krvi
 5. Možnosti liečby
 6. Prognóza otravy krvi
 7. Prevencia a čo si z článku odniesť?

Bakteriémia znamená prítomnosť baktérií v krvi, ktoré zatiaľ nevyvolali systémovú zápalovú imunitnú odpoveď (SIRS), zatiaľ čo sepsa je závažné, život ohrozujúce ochorenie, ktoré sa okrem prítomnosti baktérií v krvi prejavuje ďalšími systémovými príznakmi, ako sú napríklad horúčka (alebo naopak pokles teploty pod 36 ° C), nízky krvný tlak, zrýchlené dýchanie (tachypnoe), zrýchlenie srdcovej akcie, apod.

Otrava krvi môže byť život ohrozujúce, pretože z jednoduchej bakterémie sa môže rýchlo rozvinúť sepsa až septický šok (sepsa spojená so zlyhávaním orgánov).

Preto je rýchla diagnostika a liečba otravy krvi veľmi dôležitá a zásadná pre prognózu pacienta, ale mali by sme niečo vedieť aj o rizikových faktoroch, ktoré otravu krvi môžu spôsobiť, aby sme tomuto vážnemu stavu mohli pokiaľ možno predísť.

V tomto článku sa dozviete čo je otrava krvi, aké sú jej príčiny, príznaky a možnosti diagnostiky, liečby a prevencie.

Čo spôsobuje otravu krvi?

Príčinou otravy krvi je bakteriálna infekcia kdekoľvek v tele, pri ktorej baktérie preniknú do krvi. Prítomnosť baktérií v krvi označujeme termínom bakterémia a ak je spojená so systémovými príznakmi (horúčka alebo podchladenie, zrýchlenie srdcovej činnosti a dýchania, nízky krvný tlak, apod.), označujeme ju ako sepsu.

Niektorí lekári ešte rozlišujú takzvanú septikémiu, čo je v podstate začínajúca sepsa (teda medzistupeň medzi bakteriémiou a sepsou). Neliečená sepsa môže byť život ohrozujúce a viesť k zlyhaniu orgánov a smrti pacienta.

Na druhú stranu sepsa nemusí byť spôsobená len prítomnosťou baktérií v krvi, ale môžu ju vyvolať aj iné mikroorganizmy, ako sú vírusy alebo plesne.

Rovnako tak existujú druhy sepsy, pri ktorých v krvi pacienta nemusí byť žiadne baktérie (napríklad urosepsa, kedy sú baktérie prítomné v moči pacienta, odkiaľ sa môžu, ale nemusia dostať do krvi).

Otrava krvi je ľudový názov pre prítomnosť baktérií v krvi. Odborne sa toto ochorenie označuje ako sepsa alebo bakteriémia.

Otrava krvi je ľudový názov pre prítomnosť baktérií v krvi. Odborne sa toto ochorenie označuje ako sepsa alebo bakteriémia.

Okrem močových ciest postihuje sepsa najčastejšie pľúca alebo brušné orgány a najviac sú ňou ohrození pacienti v nemocniciach, kde je riziko infekcie vyšší, najmä pri stavoch vyžadujúcich dlhodobú hospitalizáciu.

Pretože k otrave krvi dochádza až pri prestupe baktérií do krvného obehu na podklade iného infekčného ochorenia, nemôžete dostať otravu krvi bez predchádzajúcej infekcie inde v tele.

Medzi najčastejšie druhy infekcií, ktoré môžu vyvolať sepsu, okrem iných, patria:

 • infekcia v bruchu
 • infekcia po uhryznutí či bodnutí hmyzom
 • infekcia centrálneho venózneho katétra, dialyzačného katétra alebo chemoportu (všeobecne je zavedené akéhokoľvek katétra či kanyly z hľadiska otravy krvi rizikové)
 • zápaly zubov a/alebo zápaly po vytrhnutí zubov
 • pooperačné komplikácie (zápaly operačných rán, a pod.)
 • nesterilné ošetrenie otvoreného poranenia kože
 • nákaza bakteriálnymi kmeňmi, ktoré sú rezistentné na antibiotickú liečbu
 • infekcie močových ciest a obličiek
 • zápal pľúc
 • kožné infekcie

Kto má najvyššie riziko otravy krvi?

Niektorí ľudia majú vyššie riziko otravy krvi než iní.

Medzi osoby, ktoré otrava krvi ohrozuje najviac, okrem iného patria:

 • ľudia s oslabeným imunitným systémom, ako sú napríklad pacienti s leukémiou alebo AIDS
 • malé deti
 • starší dospelí
 • osoby, ktoré užívajú drogy aplikované vnútrožilovo (napríklad heroín)
 • osoby s nedostatočnou zubnou hygienou
 • osoby, ktoré majú zavedený katéter alebo kanylu (napríklad močový katéter, centrálny venózny katéter, a pod.)
 • osoby, ktoré pracujú v prostredí, v ktorom sú vystavené baktériám alebo vírusom (napríklad zdravotníci alebo ľudia pracujúci vonku)

Príznaky

Medzi príznaky otravy krvi, okrem iných, patria:

 • triaška (zimnica)
 • vysoká horúčka alebo naopak podchladenie
 • slabosť
 • zrýchlené dýchanie
 • zrýchlená srdcová činnosť alebo búšenie srdca (palpitácie)
 • bledosť pokožky, najmä v tvári

Niektoré z vyššie uvedených príznakov sa vyskytujú aj u chrípky či iných ochorení. Avšak ak ste nedávno mali chirurgický zákrok alebo sa liečite s otvoreným zranením, je dôležité okamžite vyhľadať lekársku pomoc, ak sa u vás niektorý z vyššie uvedených príznakov otravy krvi objaví.

Medzi príznaky rozvinuté (pokročilé) otravy krvi, okrem iných, patria:

 • zmätenosť
 • červené škvrny na koži, ktoré sa môžu zväčšovať a vyzerať ako veľká fialová modrina (petéchie a sufúzie - plošné krvácanie do podkožia)
 • šok
 • znížená tvorba moču alebo úplná zástava tvorby moču (oligúria až anúria)
 • zlyhanie orgánov

Otrava krvi môže vyvolať syndróm dychovej tiesne alebo septický šok. Pokiaľ nie je liečba otravy krvi okamžite zahájená, môžu vyššie uvedené závažné komplikácie viesť až k smrti pacienta.

Diagnostika otravy krvi

Príznaky otravy krvi sú do značnej miery podobné príznakom celého radu rôznych ochorení, ako je chrípka alebo iná zápalová ochorenia. Preto je vždy nutné vyhľadať lekársku pomoc a absolvovať vyšetrenie, ktoré sa skladá z fyzikálneho vyšetrenia (telesná prehliadka), zmeranie teploty a tlaku krvi.

Pokiaľ má lekár podozrenie na otravu krvi, objedná vyšetrenia, ktorých zmyslom je odhaliť prítomnosť baktérií v krvi.

Medzi vyšetrenia, ktorá sa pri diagnostike otravy krvi rutinne vykonávajú, okrem iného, ​​patria:

 • vyšetrenie krvi na prítomnosť baktérií
 • stanovenie hladiny kyslíka v krvi (meranie saturácie a hladiny kyslíka a ďalších plynov v arteriálnej alebo kapilárnej krvi - Astrup)
 • vyšetrenie krvného obrazu a diferenciálneho počtu krvných buniek (červených krviniek, bielych krviniek a krvných doštičiek)
 • vyšetrenie zrážanlivosti krvi (stanovenie hladiny zrážacích faktorov)
 • vyšetrenie moču (chemicky a kultivačne na prítomnosť baktérií)
 • RTG hrudníka
 • funkčné vyšetrenia obličiek a pečene, stanovenie hladiny elektrolytov v krvi a acidobázickej rovnováhy

Ak máte na koži otvorenú ranu, môže lekár odobrať vzorku sekrétu z rany a odoslať ho k mikrobiologickým testom za účelom zistenia prítomnosti baktérií.

V niektorých prípadoch môže lekár pri podozrení na sepsu objednať tiež vyšetrenie na zobrazovacích metódach s cieľom zistiť známky infekcie jednotlivých orgánov.

Medzi zobrazovacie metódy využívané v diagnostike otravy krvi patrí:

 • RTG snímok: napríklad z röntgenu hrudníka dá zistiť zápal pľúc, z röntgenu kostí známky zápalu kostí, a pod.
 • Počítačová tomografia (CT): z tohto vyšetrenia možno napríklad zistiť prítomnosť kameňov v močových cestách alebo hydronefróza (hromadenie tekutín v obličkách, spôsobujúce ich zväčšenie), čo môže byť známkou zápalu. Rovnako tak CT slúži na zistenie prítomnosti voľnej tekutiny v telesných dutinách, čo môže v diagnostike infekcie tiež pomôcť.
 • Magnetická rezonancia (MRI): magnetická rezonancia je pri vyšetrovaní zápalov mäkkých tkanív a orgánov oveľa presnejšia a spoľahlivejšia než CT. Je ale horšie dostupná a vyšetrenie trvá oveľa dlhšie a je tiež oveľa drahšie ako CT.
 • Ultrazvuk: ultrazvuk môže v diagnostike otravy krvi pomôcť napríklad v prípade, že je zdrojom zápalu žlčník alebo obličky a pomáha tiež potvrdiť prítomnosť tekutiny v dutine brušnej a malej panvi, čo môže byť známkou prebiehajúce infekcie.

V prípade zistenia prítomnosti baktérií sa niekedy stanovuje ich citlivosť na rôzne antibiotiká a po zistení konkrétnej citlivosti sa antibiotická liečba upraví (zmení sa antibiotikum alebo sa pridá ďalšie antibiotikum k existujúcemu, prípadne sa upraví dávkovanie, a pod.).

Možnosti liečby

Liečba otravy krvi sa musí začať čo najrýchlejšie, pretože baktérie sa môžu krvou rozšíriť do všetkých tkanív, vrátane srdcových chlopní a vyvolať ťažkú, život ohrozujúcu infekciu.

Liečba otravy krvi najčastejšie prebieha za hospitalizácie v nemocnici.

Ak má pacient okrem otravy krvi ešte známky šoku, je zvyčajne nutná hospitalizácia na monitorovanom lôžku (jednotka intenzívnej starostlivosti).

Medzi príznaky šoku, okrem iných, patria:

 • bledosť
 • zrýchlený a oslabený pulz (tachykardia)
 • rýchle, plytké dýchanie (tachypnoe)
 • závrat až bezvedomie
 • nízky krvný tlak

Niekedy je nutné pacientov pripojiť na kyslík alebo umelú pľúcnu ventiláciu a podávať im tekutiny a lieky intravenózne s cieľom udržať tlak krvi v zdravom rozmedzí a čo najrýchlejšie telo zbaviť infekcie.

Liečba otravy krvi prebieha počas pobytu pacienta v nemocnici, najčastejšie na jednotke intenzívnej starostlivosti

Liečba otravy krvi prebieha počas pobytu pacienta v nemocnici, najčastejšie na jednotke intenzívnej starostlivosti

U imobilných (nepohyblivých) pacientov je nutné dbať na prevenciu vzniku krvných zrazenín a embolov (odtrhnutý kus krvnej zrazeniny).

Sepsa sa lieči vnútrožilovom podávaním tekutín a antibiotík.

Niekedy sa podávajú aj lieky na udržanie krvného tlaku a obehu, najmä vazopresory (lieky spôsobujúce stiahnutie ciev - napríklad noradrenalín).

V prípade ťažkej sepsy, kedy hrozí multiorgánové zlyhanie, sa pacient pripojí na umelú pľúcnu ventiláciu (dýcha za neho prístroj) alebo na dialýzu, ak došlo k zlyhaniu obličiek.

Prognóza otravy krvi

Otrava krvi je ťažké ochorenie, ktoré je smrteľné až v 50% prípadov (1).

A niekedy aj napriek úspešnej liečbe môže sepsa zanechať trvalé následky.

Navyše, po raz prekonanej sepse je riziko ďalšie infekcie a otravy krvi vyššie.

Dôležité je počúvať rady lekára a hlavne začať s liečbou včas.

Rýchla a agresívna liečba na jednotke intenzívnej starostlivosti v nemocnici zvyšuje šancu na úspešné vyliečenie a prežitie.

V prípade ľahší otravy krvi (mierna sepsa) sa väčšina ľudí uzdraví bez trvalých následkov zhruba do dvoch týždňov.

U ťažkej sepsy však hrozí riziko vážnych komplikácií a aj keď pacient liečbu prežije, môžu sa vyskytnúť dlhotrvajúci nežiaduce reakcie, ako napríklad:

 • zvýšená tvorba krvných zrazenín
 • zlyhanie orgánov, ktoré môže viesť až k nutnosti transplantácie či k iným opatreniam zhoršujúcim kvalitu života pacienta (napríklad dialýza pri zlyhaní obličiek, a pod.)
 • odumretie tkaniva (nekróza) s následnými sekundárnymi zmenami (gangréna), čo môže viesť k nutnosti chirurgického odstránenia odumretého tkaniva alebo k amputácii končatín

A někdy i přes úspěšnou léčbu může sepse zanechat trvalé následky.

Prevencia a čo si z článku odniesť?

Najlepší spôsob prevencie otravy krvi je dôsledná liečba a prevencia infekcie. Je tiež dôležité zabrániť sekundárnej infekcii u otvorených rán na koži, a to s pomocou vhodnej dezinfekcie a obväzov.

Po väčších operačných výkonoch vám lekári predpíšu antibiotiká ako preventívne opatrenie proti zápalu.

Ak máte podozrenie na otravu krvi alebo sa u vás objavia akékoľvek neštandardné príznaky (teploty, nočné potenie, závraty, nevoľnosť, vracanie, búšenie srdca, bolesť na hrudníku, a pod.), vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Použité zdroje:

Healthline.com

Zdroje obrázkov:

Pixabay.com

Dátum vydania: 7. júna 2021, 7:45
Dátum plánovanej revízie: 7. júna 2023, 7:45
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií