Nedostatočný príjem sodíka v potrave

7. marca 2023, 5:40

Sodík je pre ľudský organizmus veľmi dôležitý, pretože bez neho by v tele mnohé procesy vôbec nemohli fungovať. Je tiež hlavnou súčasťou kuchynskej soli. Lekári odporúčajú obmedziť príjem sodíka, avšak často sa zabúda na to, že pri poklese konzumácie sodíka pod určitú hranicu hrozia vážne zdravotné problémy a smrť. V tomto článku sa pozrieme na riziká nedostatočného príjmu sodíka.

Obsah

  1. Zvýšenie inzulínovej rezistencie
  2. Nedostatok sodíka a kardiovaskulárne ochorenia
  3. Zvýšenie rizika úmrtia na zlyhanie srdca
  4. Zvýšenie LDL cholesterolu a triglyceridov v krvi
  5. Zvýšenie rizika úmrtia u diabetikov
  6. Vyššie riziko hyponatrémie (príliš nízke koncentrácie sodíka v krvi)
  7. Aký by mal byť váš denný príjem sodíka?

Nadmerné množstvo sodíku v organizme je spájané s vysokým krvným tlakom. Preto zdravotnícke organizácie na celom svete odporúčajú, aby sme jeho spotrebu obmedzili (123).

Podľa posledných odporúčaní by sme mali denne konzumovať maximálne 2 300 mg sodíku. Niektorí dokonca odporúčajú znížiť denný príjem sodíku až na 1500 mg (4).

Je však potrebné uvedomiť si, že rovnako ako nadmerná konzumácia sodíku spôsobuje problémy, platí to aj obrátene a nedostatok sodíku dokáže v organizme vyvolať peknú paseku.

Poďme sa pozrieť na 6 nedostatočného príjmu v potrave, o ktorých sa príliš nehovorí

Zvýšenie inzulínovej rezistencie

Niekoľko štúdií spája diétu s nízkym obsahom sodíku so zvýšeným rizikom vzniku inzulínovej rezistencie (567).

Inzulínová rezistencia je stav, kedy bunky ľudského tela nie sú schopné adekvátne odpovedať na hormón inzulín, čo vedie k zvýšeniu hladiny inzulínu v krvi a hlavne k zvýšeniu hladiny glukózy v krvi.

Inzulínová rezistencia je považovaná za jednu z hlavných príčin mnohých závažných ochorení, vrátane diabetu druhého typu a kardiovaskulárnych chorôb (89).

Jedna štúdia, ktorej sa zúčastnilo 152 zdravých ľudí, potvrdila, že už po 7 dňoch užívania diéty s nízkym obsahom sodíku, dochádza k zvýšeniu inzulínovej rezistencie (5).

Pre úplnosť je treba poznamenať, že nie všetky štúdie prišli k rovnakému záveru. Niektoré naopak preukázali, že diéta s nízkym obsahom sodíku nevedie k žiadnym zmenám v inzulínovej rezistencii alebo dokonca inzulínovú rezistenciu znižuje (101112).

Tieto štúdie však trvali rôzne dlho, zúčastnili sa ich rôzne veľké skupiny ľudí a tiež množstvo soli, ktoré účastníci štúdií užívali, bolo rôzne, čo môže byť vysvetlením, prečo sú závery týchto štúdií také odlišné.

Zhrnutie: Diéta s nízkym obsahom sodíku je spojovaná so zvýšením inzulínovej rezistencie, ktorá spôsobuje zvýšenie hladiny glukózy v krvi a tiež zvyšuje množstvo inzulínu v krvi. To môže viesť k diabetu druhého typu a aj k ďalším závažným ochoreniam.

Nedostatok sodíka a kardiovaskulárne ochorenia

Je pravda, že zníženie príjmu sodíka môže viest k zníženiu krvného tlaku.

Krvný tlak je však len jedným z rizikových faktorov pre vznik kardiovaskulárnych ochorení. Čo je dôležité a čo nás naozaj zaujíma je vplyv sodíku na zníženie početnosti vzniku (prevalencie) kardiovaskulárnych ochorení a na znížení rizika úmrtí.

Vplyv diéty s nízkym obsahom sodíku na prevalenciu infarktu myokardu, mozgovej mŕtvice a riziko úmrtia bol skúmaný v niekoľkých observačných štúdiách (131415).

Jedna z týchto štúdií dospela k záveru, že zníženie konzumácie sodíka pod 3000 mg denne vedie k zvýšeniu rizika úmrtia na kardiovaskulárne ochorenie, vrátane infarktu myokardu a mozgovej mŕtvice (14).

A čo je ešte horšie, ďalšia štúdia dokonca potvrdila vyššie riziko úmrtia na kardiovaskulárne ochorenia pri dennej konzumácii sodíka v množstve, ktoré je v súčasnej dobe odporúčané smernicami zdravotníckych organizácií (15).

Na druhú stranu veľa ďalších štúdií viedlo k rozporuplným záverom a preukázali pravý opak, takže tento problém zďaleka nie je vyriešený (161718).

V roku 2011 bola vykonaná podrobná analýza placebom kontrolovaných klinických hodnotení a bolo zistené, že zníženie príjmu sodíku nevedie k zníženiu rizika vzniku infarktu myokardu a mozgovej mŕtvice a naopak vedie k zvýšeniu rizika úmrtia na srdcové zlyhanie (19).

Zhrnutie: Napriek tomu, že sú vedecky overené fakty značne rozporuplné, niekoľko observačných štúdií potvrdzuje, že diéta s nízkym príjmom sodíka môže viesť k zvýšeniu rizika úmrtia na infarkt myokardu a mozgovú mŕtvicu. Placebom kontrolované klinické hodnotenie nepreukázalo žiadny jasný prínos zníženia denného príjmu sodíku. 

Zvýšenie rizika úmrtia na zlyhanie srdca

Zlyhávanie srdca je stav, kedy srdce nie je schopné prečerpávať dostatočné množstvo krvi tak, aby boli potreby všetkých tkanív v tele v oblasti zásobovania krvou a kyslíkom splnené.

Neznamená to, že by sa srdce úplne zastavilo, ale aj tak je tento stav veľmi závažný.

Je preto zaujímavé, že diéta s nízkym príjmom sodíka je spojovaná so zvýšeným rizikom úmrtia u ľudí, ktorí trpia chronickým zlyhávaním srdca.

Analýza niekoľkých placebom kontrolovaných štúdií potvrdila, že ľudia trpiaci zlyhávaním srdca majú pri znížení príjmu sodíku vyššie riziko úmrtia než pacienti, ktorí denný príjem sodíku neznížia (19).

A vplyv zníženia príjmu sodíka na zvýšenie rizika úmrtia je naozaj zásadný, pretože nižší príjem sodíku viedol u týchto pacientov k zvýšeniu rizika úmrtia o celých 160%. Je to dôvod k obavám, pretože lekári často pacientom so zlyhávaním srdca radia obmedziť denný príjem sodíka (menej soliť).

Než budú prijaté nejaké konkrétne opatrenia, je potrebné previesť ešte ďalší výskum, pretože výsledky vyššie uvedenej analýzy boli z veľké časti založené len na jednej veľkej štúdii.

Zhrnutie: Existujú určité dôkazy o tom, že ľudia so zlyhávaním srdca majú pri znížení denného príjmu sodíka vyššie riziko úmrtia než ostatní pacienti. Je však potrebné túto skutočnosť ešte potvrdiť ďalšími štúdiami.

Zvýšenie LDL cholesterolu a triglyceridov v krvi

Riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení zvyšuje celý rad faktorov, vrátane zvýšenia LDL („zlého“) cholesterolu a triglyceridov v krvi.

Niektoré štúdie preukázali, že diéta s nízkym príjmom sodíka zvyšuje v krvi ako LDL cholesterol, tak triglyceridy.

V roku 2003 bola prevedená štúdia na zdravých ľuďoch a bolo zistené, že nízkosodíková diéta zvyšuje LDL cholesterol o 4,6% a triglyceridy o 5,9 % (20).

Podľa inej štúdie, ktorá bola prevedená nedávno, nízkosodíková diéta zvyšuje LDL cholesterol o 2,5% a triglyceridy o 7% (21).

A navyše tieto štúdie dokázali, že obmedzenie príjmu soli viedlo len k veľmi miernemu poklesu krvného tlaku, pričom vyšší efekt to malo u ľudí s vysokým krvným tlakom. Viac informácií o znižovaní cholesterolu a jeho vplyvu na kardiovaskulárne ochorenia nájdete v tomto článku. Ďalšie informácie o prospešnosti a škodlivosti soli na ľudský organizmus nájdete tu.

Zhrnutie: Štúdie potvrdili, že obmedzenie príjmu soli môže viesť k zvýšeniu hladiny LDL cholesterolu a triglyceridov v krvi, ktoré patria medzi bežné rizikové faktory pre vznik kardiovaskulárnych chorôb.

Zvýšenie rizika úmrtia u diabetikov

Diabetici sú častejšie ohrození infarktom myokardu a mozgovou mŕtvicou (22).

Preto veľa lekárskych smerníc odporúča diabetikom obmedziť príjem soli (2324).

Niektoré štúdie však preukázali spojitosť medzi nízkym príjmom sodíku a zvýšením rizika úmrtia ako u diabetikov prvého, tak u diabetikov druhého typu (2526).

Jedná sa však o observačné (pozorovacie) štúdie, nie o porovnávacie, placebom kontrolované štúdie, takže je potrebné ich výsledky brať trochu s rezervou.

Zhrnutie: Ľudia trpiaci diabetom prvého a druhého typu majú zvýšené riziko úmrtia, ak užívajú nízkosodíkovú diétu. Je však potrebné previesť ďalší klinický výskum, aby to bolo potvrdené na sto percent.

Vyššie riziko hyponatrémie (príliš nízke koncentrácie sodíka v krvi)

Hyponatrémia je odborný názov pre stav, kedy má pacient v krvi príliš nízku (podlimitnú) koncentráciu sodíku.

Prejavy hyponatrémie sa veľmi podobajú prejavom dehydratácie a v závažných prípadoch môže dôjsť až k opuchu (edému) mozgu, čo sa prejaví bolesťami hlavy, kŕčmi, kómou a v extrémnych prípadoch môže pacient aj zomrieť (27).

Riziko hyponatrémie je všeobecne vyššie u niektorých skupín obyvateľstva. Platí to napríklad pre starších ľudí (28).

Je to tak preto, že u starších ľudí je vyššia pravdepodobnosť vzniku ochorení, ktoré môžu znižovať koncentráciu sodíka v krvi. Starší ľudia tiež často užívajú lieky, ktoré môžu hyponatrémiu vyvolať.

Ďalšou rizikovou skupinou, ktorá je hyponatrémiou ohrozená, sú športovci, najmä bežci dlhých tratí (maratón, polmaratón, apod.), u ktorých môže vzniknúť hyponatrémia v dôsledku nadmernej straty sodíka pri športovom výkone (2930).

V týchto prípadoch je hyponatrémia vyvolaná najčastejšie vypitím veľkého množstva vody a naopak opomenutím doplniť do tela sodík, ktorý bol vylúčený s potom (31).

Zhrnutie: Niektorí ľudia môžu trpieť ochorením zvaným hyponatrémia (príliš nízka koncentrácia sodíka v krvi). Ohrozenými skupinami sú najmä starší ľudia a niektorí športovci. V takom prípade môže zníženie konzumácie soli viesť k zvýšeniu rizika vzniku hyponatrémie.

Aký by mal byť váš denný príjem sodíka?

Štúdie ukazujú, že účinok sodíka na organizmus je možné charakterizovať krivkou v tvare písmena J.

Príliš mnoho sodíka škodí, ale aj príliš nízka konzumácia sodíka má rad negatívnych dopadov na ľudské zdravie.

Najnižšie riziko úmrtia a vážnych zdravotných problémov tak majú ľudia, ktorí sa nachádzajú niekde uprostred tohto spektra.

Za optimálny denný príjem sodíka sa z hľadiska jeho maximálneho prínosu pre zdravie a minimalizácie negatívnych vplyvov považuje 3000 - 5000 mg denne. To je zhruba toľko, koľko denne prijme priemerná dospelá osoba (3371 mg) (3233).

Zodpovedá to zhruba 7,5 - 12,5 g kuchynskej soli denne (1,5 - 2,5 kávových lyžičiek denne - soľ obsahuje zhruba 40% sodíka, takže je potreba vynásobiť denný príjem číslom 2,5, aby sme získali množstvo sodíka, ktoré do tela so soľou dostaneme).

Niektorým ľuďom však môže zníženie príjmu sodíka veľmi prospieť, hlavne tým, ktorí trpia ochorením zvaným hypertenzia s citlivosťou na denný príjem soli (34).

Ak trpíte ochorením, ktoré vyžaduje diétu s nízkym obsahom sodíka alebo ak vám lekár odporučil znížiť denný príjem sodíka, vždy tieto odporúčania dodržiavajte bez ohľadu na to, čo sa v tomto článku píše.

Ak ste však zdraví a chcete dodržiavať zdravý životný štýl, neexistujú žiadne spoľahlivé dôkazy, že diéta s nízkym príjmom sodíka bude mať skutočne pozitívny vplyv na vaše zdravie.

Väčšina sodíka, ktorý do tela dostávame "navyše" nepochádza z kuchynskej soli, ale z priemyselne spracovaných, balených potravín a polotovarov, teda jedál, ktorých by ste sa mali tak ako tak vyvarovať.

Ak si vaše zdravé pokrmy trochu osolíte, získate lepšiu chuť a budete sa na jedlo viac tešiť. 

Pomohol vám tento článok? Chcete nás podporiť, aby sme mohli písať viac takýchto článkov?
Zdieľať článok
Meno autora: MUDr. Michal Vilímovský (SK)
Vzdelanie: lekár
Zdroje obrázkov:

Pixabay.com

Dátum vydania: 7. marca 2023, 5:40
Dátum plánovanej revízie: 7. marca 2025, 5:40
Na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti využívame cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií